Obchodní podmínky a ochrana soukromí


Prodávající

Eva Vaculíková, IČ: 718 88 993, se sídlem Kurzova 2222/16, 130 00 Praha, zapsaná v živnostenském rejstříku Městské části Praha 13.

www.dobrozem.cz  ;  tel. 774 455 979  ;  mail: eva@dobrozem.cz  ;  korespondenční adresa: Vížky 16, 538 21 Slatiňany


Základní ustanovení

Obchodní podmínky prodávajíciho (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a uzavírají se v českém jazyce.

Upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která s ním objednáním vybraného zboží uzavírá kupní smlouvu (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webové stránky prodávajícího. (dále jen „internetový obchod“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ovšem odchylná ujednání dohodnutá individuálně při uzavírání obchodu mají před těmito ustanoveními přednost.


Doručování písemností

Informace doručené prostřednitcvím elektronické pošty se považují za rovné běžnému písemnému styku.

Kupující může prodávajícímu kontaktovat přes formulářů na internetové stránce, které směřují na jeho e-mail, přímo přes uvedenou e-mailovou adresu či přes FB Messenger. Na otázky kupujícího odpovídá prodávající stejným způsobem, potvrzení objednávky, faktury a další písemnosti pak doručuje na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.


Ochrana osobních údajů

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

Řídíme se přitom českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně FO v souvislosti se zpracováním a volném pohybu osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ve smyslu výše uvedeného nařízení zpracovává prodávající jméno a příjmení kupujícího, jeho kontaktní údaje (telefon, mail, adresa) a historii jeho objednávek. Zpracování těchto údajů je nutné pro odbavení objednávek a dalších plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Dále při evidenci smlouvy z důvodu případného budoucího uplatnění nároků, reklamací či na obranu práv a vymáhání povinností smluvních stran. Osobní údaje budou s tímto účelem uchovány po dobu 20 let od Vaší poslední objednávky, což je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně prodávajícím, který je uchovává bezpečně zálohované, nemá tzv. pověřence a nepředává osobní údaje žádné další osobě mimo Vámi vybraného dopravce (Česká pošta, Zásilkovna).

Podle § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb. o službách informační společnosti může prodávající zasílat kupujícímu novinky a jiná obchodní sdělení, a to elektronicky e-mailem nebo na telefonní číslo formou SMS, pokud je kupující neodmítne, což může udělat jednoduchým odhlášením kdykoliv a jakoukoliv formou.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU má kupující právo

-  kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení
-  vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
-  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
-  vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
-  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, který provedeme, pokud to není v rozporu s právními předpisy
-  na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
-  požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
-  na soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva podle Nařízení byla porušena
-  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů


Cookies

Prodávající, jakožto provozovatel webové stránky Dobrozem.cz užívá cookies, jejichž správu podporují všechny standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.). V rámci nastavení jednotlivých prohlížečů můžete cookie samostatně ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Proto vycházíme z toho, že pokud je ve Vašem prohlížeči použití cookies povoleno, pak s jejich využíváním ze strany našeho serveru souhlasíte.

Soubory cookies jsou zde využívány za účelem základní funkčnosti webových stránek a dále vytváření statistik týkající se výše návštěvnosti i chování návštěvníků na webu, přičemž je toto prováděno anonymně, v podobě hromadného přehledu, který neumožňuje identifikaci jednotlivce. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů, což je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení o oprávněném zájmu správce.

Shromážděné cookies mohou být zpracovány též poskytovatelem služby Google Analytics, kterým je Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


Informace o zboží a cenách

Veškeré informace o zboží, včetně jeho popisu, hlavních vlastností, použité techniky výroby a ceny jsou vždy uvedeny u každého jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Veškerá prezentace zboží v katalogu internetového obchodu je informativní a prodávající není povinen objednávku přijmout, je však povinnen Vás o tomto informovat.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po celou dobu zobrazení v internetovém obchodě. Zveřejněny jsou zde rovněž informace o cenách balného a poštovného. Nejsme plátci DPH. U zakázkové výroby se nevylučuje dojednání individuálních podmínek prodeje, vč. individuální ceny, např. při větším odběru zboží.

Případné slevy z ceny zboží či dopravy nelze kombinovat, není-li výjimečně dohodnuto jinak.


Objednávka zboží

Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře, na registrace si v Dobrozemi nehrajeme. 

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a jeho variantu, zadá parametry jako je počet kusů zboží, apod. a zvolí způsob platby a doručení. Před odesláním objednávky stisknutím tlačítka "Závazně objednat" je kupujícímu umožněno znovu zkontrolovat, příp. změnit zadané údaje. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se seznámil s pravidly ochrany soukromí a obchodními podmínkami prodávajícího. 

Objednávky z internetového obchodu chodí prodávajícímu na e-mail, který kontroluje min. jednou denně. Údaje uvedené v přijaté objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a závazné. 


Uzavření kupní smlouvy

Po přečtení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení, v němž bude uvedeno shrnutí objednaného zboží a způsobu doručení, konečná cena, v případě platby předem platební údaje pro úhradu a reálný termín dodání. S potvrzením bude kupujícímu zaslán odkaz na obchodní podmínky kupujícího. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy.

V případě, že by reálný termín dodání zboží překročil 30 dnů nebo by prodávájící nemohl splnit některý z požadavků uvedených v objednávce, bude o tomto kupující informován. K uzavření kupní smlouvy dojde až po odsouhlasení termínu dodání nebo pokrácené či pozměněné nabídky z jeho strany. V případě nesouhlasu k uzavření kupní smlouvy nedojde.

V případě, že prodávající nemůže ze zdravotních, kapacitních či jiných důvodů objednávku realizovat, bude kupujícímu odesláno přímé odmítnutí objednávky s vysvětlením a k uzavření kupní smlouvy taktéž nedojde.

V případě zakázkové výroby je kupní smlouva uzavřena v momentě písemného potvrzení výroby z obou stran.


Úprava či storno objednávky

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou pro kupujícího závazné. Zaslanou objednávku lze stornovat pouze dokud není uzavřena kupní smlouva podle podmínek uvedených výše, a to telefonicky, mailem nebo Messengrem.


Platební podmínky

Cenu zboží, náklady spojené s jeho balením a dodáním ve smluvené výši může kupující uhradit v hotovosti, tedy na dobírku při převzetí zboží nebo bezhotovostně, vkladem či převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2301808387 / 2010. Bezhotovostní úhrada platí při platbě předem a faktura je přitom splatná do 10ti dnů od uzavření kupní smlouvy.


Dodání zboží

Zboží je kupujícímu dodáno způsobem a na místo, které kupující určil v objednávce. Varianty nabízíme dvě, a to doporučenou zásilku České pošty nebo osobní vyzvednutí ve výdejnách Zásilkovny. Prodávající je povinen výběr kupujícího respektovat, kupující je naopak povinen zboží při dodání převzít.

V případě, že bude z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo bude způsob doručení na základě zvláštního požadavku kupujícího zvolen jiným než výše uvedeným způsobem, nese v takovém případě rizika kupující a stejně tak je povinen uhradit dodatečné náklady spojené s tímto doručováním.

Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat si neporušenost obalů zboží a v případě shledání jakýchkoliv závad, neoprávněného vniknutí do zásilky, poškození obsahu apod. toto přepravci oznámit a zásilku nepřebírat. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


Odstoupení od kupní smlouvy

Zrušení již uzavřené kupní smlouvy je řešeno individuálně a závisí při tom na fázi, ve které se v ten moment objednávka nachází. Bylo-li již zboží vyrobeno a připraveno k odeslání, může prodávající požadovat úhradu vynaložených nákladů.

Bylo-li takto zakoupené zboží již odesláno, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14ti dnů ode dne převzetí zboží, příp. ode dne převzetí jeho poslední dodávky, jestliže bylo dodání zboží rozděleno do více částí. Toto ale neplatí, pokud bylo zboží vyrobeno na zakázku či upraveno podle přání a požadavků kupujícího nebo pro jeho osobu.

Pro odstoupení od smlouvy je třeba, aby kupující informoval ve stanovené lhůtě prodávajícího, a to telefonicky, mailem nebo Messengrem a následně neprodleně a na své náklady zaslal prodávajícímu zboží zpět, a to doporučenou zásilkou České pošty na korespondenční adresu prodávajícího nebo na pobočku Zásilkovny - Beneše 1526, Hradec Králové na jméno prodávajícího. Zboží zaslané na dobírku není prodávající povinen převzít.

Přijaté peněžní plnění bude kupujícímu vráceno na poskytnutý bankovní účet, a to v plné výši a do 10ti dnů od převzetí vráceného balíčku, je-li zboží v něm dodáno v původním stavu, tedy čisté, nenošené, nepotrhané či jinak neznehodnocené. V opačném případě je prodávající oprávněn si peněžní prostředky za zboží ponechat jako náhradu škody.


Reklamace zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Prodávající zodpovídá za to, že zboží nemá při předání kupujícímu vady. Zejména tedy, že má vlastnosti a materiálové složení, které bylo popsáno a objednáno a je vyrobeno předem dohodnutým způsobem. Dále že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, jakostí nebo provedením odpovídá popisu v internetovém obchodě a zcela vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě výskytu vady může kupující odstoupit od smlouvy dle výše uvedeného postupu nebo předložit prodávajícímu reklamaci a požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, opravu zboží nebo jeho výměnu za nové, pokud opravit nejde.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Právo uplatnit reklamaci na vady spotřebního zboží má kupující dle zákona do 24 měsíců od jeho převzetí. Po přijetí reklamace odešlě prodávající kupujícímu písemné potvrzení o zahájení šetření. Přesný postup vedoucí k vyřešení reklamace bude řešen individuálně - dohodou mezi oběma stranami.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud byl s vadou výrobku předem seznámen, kvůli vadě jej koupil za nižší cenu, prokazatelně o vadě věděl již v momentě převzetí zboží (poškození přepravce) nebo si nevhodným, nešetrným používáním či udržováním vadu na výrobku sám způsobil.


Mimosoudní řešení sporů

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Kontrolu dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve vymezeném rozsahu a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů plynoucích z kupní smlouvy vykonává Česká obchodní inspekce, která je zároveň kontaktním místem podle Nařízení Evr. parlamentu a Rady EU č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím on-line je možné využít platformu, která se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.


Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že je kupující z jiné země, čímž ale nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, vč. rozvržení stránky, loga, textů, použité grafiky, fotografií či videa, ochranných známek a dalšího obsahu i prvků náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, čímž ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti jejich předchozího znění.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2021.